Dybdelæring

Dybdelæring er å lære noe så godt at du forstår sammenhenger og kan bruke det du har lært i nye situasjoner. Dybdelæring er altså mer enn faglig fordypning.
Ref: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/dybdelaring/

Bloom og RTTI

Læringstaksonomier gir muligheter å forklare definisjonen ytterlig, og gjør det mulig å måle dette.
Revised Bloom’s Taxonomy for Learning nevner «Apply» når en elev må finne en fremgangsmåte for å løse et problem. Det dekker både å velge en kjent fremgangsmåte, men også når eleven må tilpasse en fremgangsmåte for å løse problemet.
Klassifiseringstabellen fra RTTI (https://rtti.no/laeringstaksonomi-rtti/) nevner spesifikk «nye situasjoner». RTTI deler Bloom’s «Apply» i to deler: Trening (av kjente fremgangsmåter) og Transfer (av konsept til nye, ukjente situasjoner).
Der vi trenger ytterlige spesifiseringer hvis vi skal henvise til Bloom’s «Apply», så dekker RTTI’s kategori «Transfer» dybdelæringens definisjon helt.

Spørsmål

Spørsmål blir ikke bare brukt for å sjekke hvorvidt et læringsmål er oppnådd, men også for å engasjere elever. Et av de beste svarene et barn kan få når det spør «hvorfor»-spørsmålet, er et motspørsmål: «hva tenker du selv?».
Aktuelle spørsmål for dybdelæring inkluderer: forklar .., angi en årsakssammenheng, velg det beste alternativet og begrunn, demonstrer at .., samt den kjente: gjør rede for.
En plakat med aktuelle verb for de fire kognitive kategoriene finner du hos Metafor (A2-størrelse), der den kan bestilles eller lastes ned. Både lærere og elever kan dra nytte av den for å identifisere spørsmålstypen.

En balansert prøve inneholder spørsmål for alle de fire kognitive kategoriene: reproduksjon, trening, transfer og innsikt. Dybdelæring handler spesifikt om transfer, og for å måle dybdelæring er det dermed de spørsmålene som er viktige. Det er klart at det er forskjell mellom elever i 8. klassen og de i VGS 3. En prøve for 8. klassinger inneholder flere spørsmål som handler om Reproduksjon og Trening, mens elever i VGS 3 vi få flere Transfer- og Innsiktspørsmål.
Men undervisningen og prøver for elever i 8. klasse må også behandle materiale utifra kategoriene transfer og innsikt. Da kan elevene (begynne å) utvikle og øve på sine læringsstrategier også for de kognitive kategoriene. Dessuten finnes det elever som lettest kan huske fakta om emnet utifra forståelsen: uten forståelse ingen husking.
En prøve for 8. klassinger kan inneholde så mye som 25% trening- og 5% innsiktspørsmål. For VGS 3 er situasjonen nærmest omvendt, med mest fokus på Transfer og Innsikt; likevel må disse elever fortsette å øve på sine strategier for Reproduksjon og Trening, så ha opptil 30% av spørsmålene for de kategoriene.
Det uventede fokuset på Transfer og Innsikt som elevene oftest møter i VGS 1 uten en særlig overgang, setter jo mange elever i en vanskelig situasjon: læringsstrategier som fungerte fint på ungdomsskolen er nyttesløse.

Læringsstrategier for dybdelæring

I boken «Supersmart: Læringsstrategier med RTTI» (Drost & Verra, 2022) nevnes det flere læringsstrategier som er brukbare for dybdelæring. Du finner også noen på Læringsstrategier.no.
Noen av de øvrige strategiene har fokus på å knytte det nye emnet opp til eksisterende kunnskap og erfaring. Å stille seg selv H-spørsmål som bl.a. hva, hvem, hvordan, hvorfor er en enkel og effektiv strategi.

Dybdeundervisning

Gitt at temaet for problemstillingen er innenfor læreplanen, kan man som lærer huske på:
1. Hvordan kan jeg få elevene til å tenke på hvilken fremgangsmåte/tilnærming de mener er best egnet i en ny situasjon?
2. Hvordan får elevene mulighet å plukke fra kjente fremgangsmåter, og sette sammen en egen fremgangsmåte?
3. Er det flere mulige svar?

Eksempel: etter å ha øvd et par fremgangsmåter kan du gi elevene en ny utfordring, der de er nødt å velge eller kombinere for å løse utforingen.
I den begrensede tiden man har kan man vise veien et par ganger, men elevene må gå den selv etterhvert. En dybde-oppgave i prøven må gjelde en ny situasjon. Har eleven sett oppgaven og løsningen før, vil det jo være Trening, og ikke Transfer.

Dybdelæring – RTTI-kategori Transfer – må sees i sammenheng av reproduksjon, trening og innsikt; ingen av kategoriene eksisterer isolert fra hverandre. Ved å bruke de rette verbene får man gode dybdespørsmål på prøven. Har man en god fordeling av spørsmålene over de kognitive kategoriene, kan man måle hvor effektiv dybdelæringen for emnet har vært.

Mer informasjon: https://rtti.no