ChatGPT eksempel: Det Frankiske kongedømmet og vassalforhold

Et bilde av ChatGPT, foreslått av DeepAIHer følger en veldig kort samtale mellom en student og chatGPT 3.5, 24. april 2023.
Studenten skrev tidligere følgende om emnet:

Det Frankiske kongedømmet og vassalforhold
Etter fallet til Vestromerriket var det flere stammer som bosatte seg i området. En av de mer suksessfulle av disse gruppene var frankerne. Det som begynte som grupper med krigere som plyndret restene av Vestromerriket ble etter hvert en overklasse som kunne kreve inn ressurser og lojaliteten til undersåttene sine i bytte mot beskyttelse. Dette var et system som var mye mer sikkert og bærekraftig for eliten og som etter hvert ble til det vi i dag kjenner som føydalismen.

Det er derimot mye vanskeligere å administrere og kontrollere en større befolkning enn det var å kontrollere en bande med krigere. Dette ble derfor håndtert gjennom et nettverk av vassalforhold i varierende grader av kompleksitet. Vi kan se et godt eksempel av hvordan et slik nettverk fungerte i en tekst fra 1028. Her får vi se forholdet mellom Hugo av Lusignan og greve William av Aquitania. I teksten så ser vi at det å sverge troskap er et sentralt virkemiddel i maktspillet som flere parter har muligheten å bruke til sin fordel.

Hugo sverger og underkaster seg William for å få hans beskyttelse og andre goder som William lover ham og William får dermed mer makt. Nå har det seg slik at William Ender opp med å forråde Hugo og utnytter tillitten hans for å ta fra han det han eier, men på tross av dette så gir det oss et tydelig innblikk i hvordan føydalismen i Frankrike fungerte på begynnelsen av tusentallet.


Her følger to spørsmål til ChatGPT, for å se hva den kommer fram til.

Student:
Kan du late som om du er en student og skriver en kapittel med 250 ord om det Frankiske kongedømmet og vassalforhold.

ChatGPT 3.5:
Det Frankiske kongedømmet var en av de mest betydningsfulle politiske enhetene i tidlig middelalder i Europa. Det ble dannet etter at Frankerne, en germansk stamme, invaderte det vestlige Romerriket på 400-tallet. Under ledelse av kong Clovis ble Frankerne kristne og grunnla et rike som spredte seg over store deler av Europa.
Vassalforhold var en viktig del av det Frankiske kongedømmets politiske struktur. Et vassalforhold var et forhold mellom to personer der den ene personen, vassalen, ga sin troskap og lojalitet til den andre personen, sin herre, i bytte mot beskyttelse og støtte. Vassalene kunne være adelige eller krigere som eide land eller andre ressurser. Herrene var vanligvis konger eller andre mektige adelsmenn som hadde evnen til å gi beskyttelse og støtte.

Vassalforholdene ble ofte formalisert gjennom en seremoni kalt hyllest. I hyllestseremonien skulle vassalen avlegge troskapsed til sin herre og love å være trofast og lojal. Herren ville på sin side love å beskytte og støtte vassalen. Dette var en viktig måte å opprettholde orden og stabilitet i det Frankiske kongedømmet, spesielt i en tid da kriger og konflikter var vanlige.

Vassalforholdene spilte også en viktig rolle i det Frankiske kongedømmets økonomi. Vassalene eide land og andre ressurser som de kunne bruke til å produsere varer og tjenester. I bytte mot beskyttelse og støtte fra herrene, betalte vassalene skatt eller ga en del av inntektene sine til herrene. Dette var en viktig måte å sikre en stabil økonomi og for å opprettholde den politiske makten til herrene.
I sum var vassalforholdene et nøkkel element i det Frankiske kongedømmets politiske og økonomiske struktur. Det bidro til å opprettholde orden og stabilitet, og det tillot både herrene og vassalene å dra nytte av hverandre. Vassalforholdene ble senere utviklet og utvidet i andre deler av Europa og ble en viktig del av middelalderens politiske og økonomiske system.

Student:
Kan du i teksten nevne Hugo av Lusignan og greve William av Aquitania?

ChatGPT 3.5:
Selv om Hugo av Lusignan og greve William av Aquitania ikke nevnes direkte i forbindelse med det Frankiske kongedømmet og vassalforholdene, var de begge en del av den politiske konteksten i Europa på den tiden.

Hugo av Lusignan var en fransk adelsmann fra Lusignan i regionen Poitou-Charentes i Vest-Frankrike. Han spilte en betydelig rolle i den første korstoget på slutten av 1000-tallet og var en nær alliert av kongen av Jerusalem, Baldwin IV. Hans familie var en av de mektigste adelsfamiliene i regionen, og de hadde stor innflytelse i det Frankiske kongedømmet.

Greve William av Aquitania var en mektig adelsmann i regionen Aquitaine i Sørvest-Frankrike. Han var en av de mest betydningsfulle vasallene til kong Ludvig den Fromme, som var konge av Vest-Frankrike på 800-tallet. William var en dyktig militærleder og spilte en viktig rolle i å sikre kongens makt i regionen. Han var også en velkjent beskytter av kunst og kultur og bidro til å fremme kulturell utvikling i Aquitaine.

Både Hugo av Lusignan og greve William av Aquitania var viktige figurer i den politiske og sosiale konteksten i Europa på den tiden. Selv om de ikke nødvendigvis var direkte involvert i det Frankiske kongedømmet og vassalforholdene, var deres handlinger og allianser med andre adelsmenn med på å forme den politiske situasjonen i Frankrike og resten av Europa.


Stiller man et mye mer ledende spørsmål, oppføyer ChatGPT seg som en politiker og spinner noe annet.

Student:
Kan du skrive en kort tekst som forklarer hva forholdet mellom Hugo av Lusignan og greve William av Aquitania kan fortelle oss om føydalismen i frankriket og europa generelt?

ChatGPT 3.5:
Forholdet mellom Hugo av Lusignan og greve William av Aquitania gir oss et interessant innblikk i føydalismen i Frankrike og Europa på 1100-tallet. På denne tiden var føydalsystemet utbredt, og adelsmennene var avhengige av hverandre for militære, økonomiske og politiske formål.

Hugo av Lusignan var en vasall av William av Aquitania, og som sådan skyldte han ham lojalitet og militær støtte. I bytte for dette tilbød William beskyttelse og støtte til Hugo, samt land og andre ressurser.

Dette forholdet mellom vasall og herre var typisk for føydalismen, der adelsmennene etablerte hierarkiske forhold basert på gjensidige forpliktelser og tjenester. Slike forhold var avgjørende for å opprettholde maktstrukturene i samfunnet på denne tiden.

I tillegg illustrerer forholdet mellom Hugo og William hvordan føydalismen bidro til å etablere lokale og regionale maktbaser som utfordret kongens autoritet. Adelsmennene hadde stor grad av autonomi og kunne i stor grad styre sine egne landområder.

Alt i alt gir forholdet mellom Hugo av Lusignan og greve William av Aquitania et bilde av hvordan føydalismen fungerte i praksis i Frankrike og Europa på 1100-tallet.